Михаил "Kuzmitch" Кузьмин (kuzmitch) wrote,
Михаил "Kuzmitch" Кузьмин
kuzmitch

 • Music:

Несколько минут игры в Counter-Strike

b,,,,,,wdaaaaddddaadwDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD brb,,,,wawwasawaawaadddda aaaaaswdadadwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddssssssssssadddddddadasassawswwwwwwwwwdaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddssssssssssssssawwwwwwwwasdwwwwdsaasdaaaaaaaaaawaaaaasaawasaadawwwwwwwwssssa brawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddddddwddddddddddddddsadwwddwdawdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDSbrawwwwwwwwwwwwwwwwaaaaddddaawwwwwaaaaaaaaawwdasdwwwwwwwwwww awdwawaaw b,,,,,,aswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddaaawaadawdddddddddaddddddddddddddddasasaasawdadddddawwdaaaaaaawawaddaasdwssssadawawaaadddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddadwwwwwwwwwwwbawaaaaaaaddda в aaaawddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawawwwwwwwaddddddddaddddddddddddddddddddddddddddddwdddddddddddwadadaAwwawddsasdwwwwwawaaawwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasbrawwwwwwwwwwwwwwwwwdaa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww s brwdd daawaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaawwdwddddddddddawdsssssssssssssssssssdadasdwdddddddddddddddaaaaaaaaaaaaawwdwddawaaasawwwwwwwwwwwwwwsdassssswdaaawaddaaawaaaddaddsdwdasdsdadaawraaaasaaaaaaaawdwwwwwwwwwwwwwwdaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddabrawaaaaadd dddddddd daaaaaaaaaawawwwwadddddddddddddddddddddddddwdddddddawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasawwaaadddddawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawasawaddddawwwdddddddddssssssaaaaaaaaaaaaaaaaasdwddbrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwd w aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwddddddwawwwaawaawawaawaawsassbrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwadddddddddaa aaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaawwwssasdadaaawadwdaaaaaaaaaasaaaaaaasddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassdwadaawdddddddddddddddawabrrwddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawassssssssssssssssaaawSDWWWWWWWWWWWSDDDDDADAAAawawadawaaaaaaaaaaaawdwawsa brwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaddaa в aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwsaaaaaaaaaarawaasdawwaaaawwwdsadwadwasdaassssssssdwwwwrsdswwwwaaaaaaaaaaaaassdwaawawawwwdddasawaaaawwwwwwwwaaaadddasawdd ddswawbrwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaada aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwawasswddddadsawaddddadsawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawasaaaasdsawaabrwwwwwwwwwwwwwwwwwwddaaaaaaaaaaaaaaa W w Wwwwwwwwwwwwwwwwdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddddwawwwdddddddddwwwaadsdawawwwsadwdadaawadwwwwwwwwwadwsdwawwwwddddasaasrawsaawsd
brawaaadaaaaaaaddaaaa wwwwwww dw w Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaawwwaddadawawwwawsaddawaaaaaaaaaaaaaaaaasdawadaawawwasaawadsawawaaaawwwwwdwddadawdddddddwsawaaaaaaaaaaassssssssssawbrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaddaaa wwwwwwwwwwwwa dadaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasawddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawawdaawwwawwwaaddddadddddddaaaaaaaaaddadddawdwwawdraaaaaaaswdaddddddddaawwwwwwwwwsdasdwaaaaaasdadwddddddawwwwwddaadddddbrwad adaaaaaaaaaw aaaawaaaaaaaaaaawaddddddddddaawwawaddwdaaaaaaaawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaasdawaddwwwwwwwaaaaaadwdddwbrawaaaaaaada w addaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwaadaaaaaaawwwwwwwwwwwwwawaaaaaaaaaaaaaaawaaaawwaaadadddaddaawdwdwdawddddasdaraswdddddddawaa brwadawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaadaaa addddddddddddadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawdaddddddwdwwadawwwwdasdawdwawwawwawwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadwaadawdaaaaaaaaddwsdwadwaddddsadwawaawawdwdsadwddwwwwwadaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddawaaaaddddasdawaadawaaadddaddddddddddddddddddawdddbrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddraa ddddddddddwwwwwwwwwwaadaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwaaawwwdadardwwawawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawdssdrdwawawddaaadsaaaa
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments